Unitat de Neurociències

“L'objectiu d'aquesta unitat és unir i coordinar esforços, mitjans humans i tècniques per millorar l'assistència al pacient amb patologia del sistema nerviós oferint una atenció multidisciplinària.”

Dins la Unitat de Neurociències s’integren serveis multidisciplinaris que ajuden a donar una assistència especialitzada i personalitzada.

SERVEIS


Existeixen diferents programes i recursos especialitzats per a cada malaltia concreta que engloben les àrees de neurologia, neurofisiologia, neurocirugia, neurorehabilitació, psiquiatria i psicologia d'adults i infantojuvenil.

 

 

 

 

 

 

Programes i recursos especialitzats de què disposem:

• Programa de Patologia Vascular. Cerebral. Unitat d’Ictus.
• Programa de Patologia Neurodegenerativa.
• Programa de Cefalea.

Recursos clínics polivalents:

• Neurofisiologia Clínica
• Neuropsicologia
• Neurorehabilitació
• Neuroradiologia

 

SERVEIS


 

Per a cada programa o recurs especialitzat se segueix un protocol per abordar la problemàtica del pacient.

Els principals punts forts són:

 

Fiabilitat. 

Les proves seran efectuades per professionals altament qualificats encadascuna de les àrees que impliquen especialistes en neurologia, psiquiatria, neuropsicologia i  neuroradiologia.

 

Rapidesa.

Les diferents valoracions i el lliurament de l'informe final es duran a terme en un curt espai de temps d'entre 7 i 21 dies (depenent de les proves complementàries, RMN, SPECT, que es faran quan estiguin indicades).

Procés de protocol.

Les valoracions clíniques s'efectuaran mitjançant l'aplicació d'escales clíniques, psicopatològiques, funcionals i proves neuropsicològiques que han de demostrar una major fiabilitat diagnòstica.

Visita informativa de resultats i orientació.

Com a conclusió de les visites de diagnòstic s'informarà detalladament el pacient i la família respecte als resultats, orientació diagnòstica i tractaments tant farmacològics com conductuals i de rehabilitació. La informació es pot lliurar en un suport informatitzat.


QUADRE MÈDIC